Door u te verbinden met deze site aanvaardt u zonder voorbehoud deze Wettelijke Vermeldingen.

INLEIDING

De website www.humerbelgium.be (hierna de « Site ») wordt uitgegeven door de Laboratoires URGO (hierna « URGO »).
De site heeft tot doel informatie te verstrekken over de producten en de diensten van URGO.

ARTIKEL 1. IDENTIFICATIE EN PUBLICATIE

De website www.humerbelgium.be wordt uitgegeven door de Laboratoires URGO, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met één vennoot, met een kapitaal van 12.528.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Dijon onder het nummer 433 842 044.
Maatschappelijk zetel: 42 rue de Longvic, 21300 Chenôve, FRANKRIJK
SIRET : 43384204400011
Telefoon: +33 (0) 3 80 54 50 00

ARTIKEL 2. HOOFDREDACTEUR

De Hoofdredacteur van de site www.humerbelgium.be is de heer Pierre MOUSTIAL in de functie van Algemeen Directeur van de Laboratoires URGO.

ARTIKEL 3. HOSTINGPROVIDER

De site www.humerbelgium.be wordt gehost door de Laboratoires URGO (42 rue de Longvic, 21300 Chenôve, FRANKRIJK)
Telefoon: +33 (0) 3 80 54 50 00

ARTIKEL 4. COOKIES

Door te navigeren op de Site kunnen cookies worden geïnstalleerd op de computer van de Internetgebruiker. Een cookie is een bestandje dat wordt geïnstalleerd op de computer van de internetgebruiker en verzamelt data over de navigatie op een internetsite. De aldus verkregen gegevens beogen de toekomstige navigatie op de site gemakkelijker te maken en ook om diverse metingen mogelijk te maken van bezoeksaantallen.
De configuratie van de browser software maakt het mogelijk om melding te maken van de aanwezigheid van cookies en deze te weigeren. Het weigeren van de installatie van cookies kan er echter wel toe leiden dat bepaalde functies van de site niet langer beschikbaar zijn voor de Internetgebruiker.
Voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan, kan de bezoeker het dossier van de CNIL nalezen op het volgende adres: www.cnil.fr.
Internetgebruikers hebben recht van toegang, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die mogelijk door cookies zijn gecommuniceerd, onder de voorwaarden vermeld in artikel 8.

ARTIKEL 5. PERSOONSGEGEVENS

De Site www.humerbelgium.be beoogt noch de verzameling noch de overdracht van « persoonsgegevens ».

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

De grafische vormgeving van de site is gecreëerd door de vennootschap Laboratoires URGO.
Alle grafische elementen, de structuur en, meer in het algemeen, de inhoud van de site van de vennootschap Laboratoires URGO zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht, alsook door het octrooirecht en recht op afbeelding. Zij zijn volledig eigendom van de Laboratoires URGO of zijn partners. Het gebruik van de site is strikt persoonlijk.
De reproductie van een webpagina van de site buiten het kader van de vennootschap Laboratoires URGO, of de invoeging van een pagina die eigendom is de vennootschap Laboratoires URGO is verboden.
De URGO merken zijn eigendom van de Société de Développement et Recherche Industrielle en de Laboratoires URGO.

ARTIKEL 7. HYPERTEXT LINKS

De hypertext links op de website www.humerbelgium.be die de sitebezoekers naar andere internetsites verwijzen impliceren niet de aansprakelijkheid van de Laboratoires URGO voor de inhoud van die sites en voor sites waarnaar nieuwe links zouden kunnen verwijzen.
Elke natuurlijke of rechtspersoon die een hypertext link wenst te plaatsen die naar de website www.humerbelgium.be verwijst, dient vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen van de Laboratoires URGO, per post aan te vragen op het hierboven vermelde adres.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

De Laboratoires URGO biedt geen enkele garantie, expliciet of stilzwijgend, ten aanzien van het geheel of een deel van zijn internetsite www.humerbelgium.be. De Laboratoires URGO doet er alles aan om de juiste en meest actuele informatie op zijn site aan te bieden, maar biedt hiervoor geen enkele garantie; het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of weglatingen in de inhoud op zijn site.
De Laboratoires URGO kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van zijn internetsite www.humerbelgium.be of uit het onvermogen om toegang te krijgen tot de site.
De Laboratoires URGO verwerpt elke aansprakelijkheid ten aanzien van toegang tot en inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan www.humerbelgium.be en internetsites waarnaar nieuwe links zouden kunnen verwijzen.
De Laboratoires URGO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande melding om het even welk element van de site te wijzigen en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke gevolgen van deze wijzigingen. Ook kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen met de toegang tot de site of voor onderbrekingen van de internetverbinding.
De Laboratoires URGO behoudt zich het recht voor om de verspreiding van de website www.humerbelgium.be eenzijdig en zonder voorafgaande melding te onderbreken of te beëindigen, zonder dat hier enige aansprakelijkheid voor het bedrijf uit voortvloeit.
In het algemeen verwerpt de Laboratoires URGO iedere aansprakelijkheid in geval van schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, voortvloeiend uit de toegang tot de site of het gebruik van informatie op deze site en de internetgebruiker draagt de volledige aansprakelijkheid en de risico’s die hieruit kunnen voortvloeien.

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT

Deze privacyverklaring wordt beheerst door het Frans recht.
IN GEVAL VAN EEN GESCHIL VOORTVLOEIEND UIT DE GELDIGHEID VAN DE UITVOERING OF DE INTERPRETATIE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING, WORDT DE BEVOEGDHEID UITDRUKKELIJK TOEGEKEND AAN DE RECHTBANKEN VAN PARIJS, ONGEACHT MEERDERE VERWEERDERS OF VORDERING TOT VRIJWARING, ZELFS VOOR SPOEDPROCEDURES OF CONSERVATOIRE PROCEDURES IN KORTGEDING OF VERZOEKSCHRIFTPROCEDURE, EN BUITEN DE GEVALLEN DAT EEN OPENBARE MAATREGEL DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID TOEKENT AAN EEN ANDERE RECHTBANK.